Scholen uit de Kamperpoort Periode 1862 tot 1996

terug naar de vorige pagina

 

RAAD DER GEMEENTE ZWOLLE.

WE KEREN STADSWAARTS DOOR DE HOOGSTRAAT, DE VOORNAAMSTE EN LANGSTE STRAAT DER VOLKRIJKE KAMPERPOORTERVOORSTAD, DIE ONS TWEE OPENBARE LAGERE SCHOLEN LAAT ZIEN.

DE EERSTE IS IN 1862 VOLTOOID EN TER HERINNERING AAN Z.M.'s BEZOEK AAN ZWOLLE WILLEMSSCHOOL GEDOOPT.

ZIJ HEEFT f 18000 GEKOST, ZONDER DEN AANKOOP VAN DEN GROND, EN DIENT THANS VOOR KINDEREN VAN ONVERMOGENDE OUDERS.

DICHTER BIJ DE POORT STAAT EEN TUSSCHENSCHOOL, OPGERICHT IN 1872.

DIT LOKAAL IS GROTER EN DOELMATIGER DAN HET VORIGE EN HEEFT, DE AANKOOP VAN HET TERREIN NIET MEEGEREKEND, RUIM f 22000 GEKOST.

NOG VERREES IN 1888 OP DE HOOGSTRAAT EEN EVANGELISATIE LOKAAL DAT ONDER DE ZINSPREUK ,,GOD IS LIEFDE'' TOT VERSCHILLENDE STICHTELIJKE DOELEINDEN GEBRUIKT WORDT, UIT LIEFDEGAVEN IS OPGEBOUWD EN ONDER LEIDING STAAT VAN DEN HEER LINDHOUT, EVANGELIST DER NED. EVANG. PROTEST, VERENIGING.

't GEBOUW WERD 30 SEPTEMBER VAN GENOEMD JAAR INGEWIJD EN DE PREDIKER TREKT VEEL HOORDERS

 

OP 4 JULIJ 1867

VERZOEK VAN G. A. TIMMER HULPONDERWIJZER AAN DE OPENBARE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT OM EERVOL ONTSLAG UIT DIE BETREKKING OP DEN 1 AUGUSTUS E. K. WEGENS VERTREK NAAR ELDERS. TOEGESTAAN.

 

DINSDAG 3 SEPTEMBER 1867.

BENOEMING VAN EEN TWEEDE HULPONDERWIJZER AAN DE OPENBARE SCHOOL VOOR GEWOON LAGER ONDERWIJS BUITEN DE KAMPERPOORT, OP EENE JAARWEDDE VAN 400.-.

DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS IS IN OVERLEG MET DEN HOOFDONDERWIJZER EN DEN DISTRICTSSCHOOL-

OPZIENER EENE VOORDRAGT VOOR DIE BETREKKING OPGEMAAKT, WAAROP GEPLAATST ZIJN J. CROONEN TE DIDAM C. DE VRIES TE OPPERHUIZEN BIJ SNEEK EN W. J. NIJVELT TE HARDERWIJK.

MET 10 STEMMEN WORDT J. CROONEN BENOEMD. DEZE BENOEMING ZAL INGAAN DEN 1 OKTOBER E. K.

 

DONDERDAG 2 JULIJ 1868.

ADRES VAN J. CROONEN TWEEDE HULPONDERWIJZER AAN DE WILLEMSCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT ALS ZOODANIG ONTSLAG VERZOEKEN TEGEN 15 AUGUSTUS E. K. OF ZOO MOGELIJK VROEGER EN ZULKS TEN GEVOLGE VAN ZIJNE BENOEMING TOT HOOFDONDERWIJZER AAN DE OPENBARE SCHOOL TE GEESTEREN.

 

MAANDAG 31 AUGUSTUS 1868.

THANS IS AAN DE ORDE DE BENOEMING VAN EEN TWEEDEN HULPONDERWIJZER AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT OP EENE JAARWEDDE VAN 400.-

OP DE VOORDRAGT DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS IN OVERLEG MET DEN DISTRICTSSCHOOLOPZIENER EN DEN HOOFDONDERWIJZER OPGEMAAKT ZIJ GEPLAATST DE HULPONDERWIJZERS. J. VAN MIERLO TE HAAKSBERGENH. W. PESCH TE DEVENTER EN H. BROUWER TE HASSELT.

MET 12 STEMMEN WORDT J. VAN MIERLO BENOEMD.

H. W. VAN PESCH VERKREEG 1 STEM

DEZE BENOEMING ZAL INGAAN OP ZOODANIGEN DAG ALS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ZULLEN BEPALEN.

BIJ DEZE BENOEMING EN DE VOLGENDE HEBBEN DE HEEREN SCRIVERIUS EN VAN ROIJEN ALS STEMOPNEMERS GEFUNGEERD.

 

WOENSDAG 19 MEI 1869.

VERZOEK VAN I. VISSER EERSTE HULPONDERWIJZER AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT OM ONTSLAG UIT DEZE ZIJNE BETREKKING TEGEN DEN 15 JUNIJ E. K. TEN GEVOLGE VAN ZIJNE BENOEMING TOT HOOFDONDERWIJZER TE OOSTERMEER.

GOEDGEKEURD DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS.

 

DINSDAG 6 JULIJ 1869.

VOORDRAGT DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPGEMAAKT IN OVERLEG MET DEN HEER DISTRICTSOPZIENER EN DEN HOOFDONDERWIJZER AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT.

TER BENOEMING VAN EEN EERSTEN HULPONDERWIJZER AAN DE SCHOOL OP EENE JAARWEDDE VAN 500.-.

OP DIE VOORDRAGT ZIJN GEPLAATST F. Z BARKHUIS TE DEN BOSCH W. HEETJANS TE MEPPEL EN J. VAN MIERLO TE ZWOLLE.

DE VERGADERING GAAT OVER TOT BENOEMING WAARBIJ DE HEEREN SCRIVERIUS EN VAN ROIJEN ALS STEMOPNEMERS FUNGEREN.

MET 14 STEMMEN EN DUS MET ALGEMENE STEMMEN WORDT BENOEMD F. Z. BARKHUIS.

 

MAANDAG 12 JULIJ 1869.

DE VOORZITTER DEELT MEDE DAT F. Z. BARKHUIS IN DE VORIGE VERGADERING BENOEMD TOT EERSTEN HULPONDERWIJZER AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT VOOR DE BETREKKING HEEFT BEDANKT OP GROND DAT HIJ EENE BENOEMING TE STEENWIJK REEDS HAD AANGENOMEN.

HET DAGELIJKSBESTUUR ZAL WELDRA EENE NIEUWE VOORDRAGT AAN DEN RAAD AANBIEDEN.

DEZE MEDEDELING WORDT VOOR KENNISGEVING AANGENOMEN.

 

OP ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1869.

EEN SCHRIJVEN VAN J. VAN MIERLO ZIJN DANK BETUIGENDE VOOR ZIJNE BENOEMING TOT EERSTEN HULPONDERWIJZER AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT.

 

DINSDAG 7 SEPTEMBER 1869.

HULPONDERWIJZER DER 2 KLASSE AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL BUITEN DE KAMPERPOORT OP EEN JAARWEDDE VAN 350.-. OP DEZE VOORDRAGT ZIJN GEPLAATST. W. F. FELS TE ZWOLLE H. BOVEN TE HASSELT EN A. DIKKEN TE ZWOLLE.

DE VERGADERING GAAT TERSTOND OVER HET DOEN EENER KEUZE EN BENOEMD MET ALGEMENE STEMMEN W. F. FELS.

MET GOEDKEURING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS.

 

 

De eerste school in de Kamperpoort was de Willemschool, ook wel genoemd de Klumpiesschoele.
Hij stond in het midden van de Hoogstraat.
Wie van onze oudere wijkbewoners kennen nog kinderen uit die tijd of heeft bij ze in de klas gezeten.
Wij zouden het graag van u vernemen; geef dan de namen door die u zich herinnert. e-mail ons dan s.v.p. op buurtmuseum@hetnet.nl.

Foto 1

Klumpiesschoele


Foto 2

Kamperpoort schoolHoe ontstond de naam Elbertsschool?

de Elbertsschool


Als er in de Kamperpoort gepraat wordt over de school, dan bedoelt bijna iedereen de Elbertsschool. Maar waarom heet die school eigenlijk zo?

Vroeger hadden alle scholen een nummer. De Elbertsschool heette toen nog School Twaalf.

Later heeft men voor alle scholen een naam bedacht. De school aan de Lijnbaan in de Kamperpoort werd genoemd naar Willem Anthonie Elberts.

Hij leefde van 1820 tot 1903.

Toen hij 18 jaar oud was werd hij hulponderwijzer van de derde rang. Hij werkte in Deventer en Leiden. In 1850 begon hij zelf een eigen school voor mulo ( dat heet nu mavo ). Hij was toen nog maar 30 jaar oud!

Zeven jaar later kwam Willem Elberts naar Zwolle. De school en het huis waar Elberts woonde stonden in de Bloemendalstraat. Veel van de leerlingen van de kostschool kregen later een goede baan. Willem Elberts werd daardoor een bekend man in de stad Zwolle.

In 1867 werden overal in Nederland hbs-scholen opgericht. Het was voor het eerst dat in verschillende plaatsen dezelfde school stond. Elke stad regelde voor die tijd het onderwijs zelf. Zwolle wilde graag een hbs. Ze zou er nooit een hebben gekregen als ze er niet voor wilde betalen. Het gebouw aan de Bagijnensingel werd bijna helemaal door de stad betaald. Bovendien moest de kostschool in de stad sluiten. Alle onderwijzers van de kostschool werden nu leraar aan de hbs, Willem Elberts heeft aan die school geschiedenis gegeven tot hij 75 jaar oud was.

Tijdens zijn leven schreef hij vele boeken. De meesten waren leerboeken. In 1891 verscheen het boekje : (historische wandelingen in en om Zwolle). Wie dit leest wandelt samen met Elberts door het Zwolle van ongeveer 90 jaar geleden. Om op de Elbertsschool terug te

  
de Willemsschool


komen, die was er toen nog niet. Het gebouw aan de Lijnbaan werd omstreeks 1928 gebouwd. Voor die tijd waren er in de Kamperpoort twee scholen. Ze stonden allebei aan de Hoogstraat. Achter in de Hoogstraat stond de Willemsschool. Dichter bij de stad op de hoek van de Hoogstraat en het Zijltje de tweede school, in de volksmond de Sielties Skoele.
De Willemsschool was alleen voor kinderen van arme buurtbewoners. Wie geld had kon zijn kinderen naar de andere school sturen. Deze twee scholen zijn allebei verdwenen, omdat er een grotere en mooiere voor in de plaats kwam. Veel later kreeg de school de naam van de man die veel heeft gedaan voor het onderwijs in Zwolle: Willem Anthonie Elberts. Dit fraaie schoolgebouw heeft een l-vormige plattegrond en een steile kap met dekschilden van verschillende lengte. In de daken zijn langgerekte dakkapellen opgenomen. De halfronde vooruitstekende ingangspartijen zijn boven de ingangen voorzien van overstekende luifels. Als materiaal is gekozen voor een bruine gevelsteen, stalen ramen en zwarte dakpannen. Het interieur van de trappenhuizen bestaat uit granieten traptreden en een lambrisering van geglazuurde tegels. Ook hier heeft architect Krook zich laten beïnvloeden door de bouwstijl van de Amsterdamse School. Het schoolgebouw uit 1930 staat aan de rand van de Kamperpoort. De bebouwing in deze volkswijk was oorspronkelijk geconcentreerd langs de Hoogstraat, de vroegere uitvalsweg naar Kampen. In de jaren 30 werd de veemarkt aangelegd.


klassefoto
Wie kent er nog kinderen op deze foto omstreeks de jaren 50.
Het derde jongetje vooraan met die mooie trui is Aart Borst.


In 1985 kreeg de school al weer een nieuwe naam en wel school de Poort. Momenteel heeft het team Archeologie van de sectie Wonen & Monumenten hier haar werkruimte, verder huist er een haltbureau en heeft de modelbouw van treinen de zolder in gebruik. Verder maken er de Zwolse tippelaars gebruik van. De school staat er nog steeds en dat moet ook zo blijven.
Juist nu er plannen zijn om de oude buurt, de Vogeltjesbuurt, te gaan slopen, en op de plaats van de IJsselhal weer nieuwbouw te plaatsen kan in de toekomst de school misschien wederom dienst gaan doen als school, waar de kinderen uit de Kamperpoort en Veerallee samen heen kunnen gaan. Dat zou toch mooi wezen.
De Verenigde Belangen Kamperpoort doet er in ieder geval zijn best voor.Meer schoolfoto's vindt u in ons foto-archief.Bewerkt door J. Donze.

buurtmuseum Kamperpoort

het Buurtmuseum

het buurtmuseum, Hoogstraat 88

 

terug naar de vorige pagina